Alsace

Jordar och jorarter i Alsace

Indelning

Jordarten är det lösa material som ligger ovanpå det fasta berget. Om vi bortser från organiska jordarter, t ex torv, har jordmaterialet har någon gång brutits loss ur en bergart. Sedan har materialets avsatts på den plats det ligger. Man kan indela jordarterna på många sätt, bl a efter hur jordarten avsatts.

Jordarter i Alsace vingårdar

Alluviala jordarter har avsatts på botten under rinnande vatten. Beroende på vattnets strömingshastighet och partiklarnas storlek kommer vissa partiklar att röra sig med vattnet, andra rulla fram på botten och andra kommer att avsättas. Eftersom förhållandena alltid ändras mellan olika tidsperioder blir alluviala jordarter uppbyggda av flera skikt med distinkta lagerföljder. Huvuddelen av jordarterna i Alsace vingårdar är alluviala.

Colluviala jordarter bildas genom att material långsamt flyttas nerför sluttningar. Det är alltså gravitationen som skapar dessa jordarter.

Havssediment avsätts i relativt stillastående vatten, t ex breda flodbäddar. I denna miljö kan även de allra minsta partiklarna sedimentera, och resultatet blir djupa, tunga jordar med mycket finkorning material. Denna typ av jordart hittar vi på den bördiga Plaine d´Alsace.

Man indelar jordpartiklar efter deras storlek.

Svenska
Engelska
Franska
diameter
Block Block Bloc >600 mm
Sten Pepple Pierre 60-600 mm
Grus Gravel Gravière 2-60 mm
Sand Sand Sable 0.063-2 mm
Silt Silt/Loam Vase 0.002-0.063 mm
Ler Clay Argile <0.002 mm

Man skall skilja på lermineral, ler och lera. Lera är en jordart med mer än 30% ler. Tunga jordarter som inte kan klassas som lera, kallas på engelska loam, på franska lehm eller terre grasse (fet jord).