Alsace wine

Ekologiskt vinodling och ekoviner i Alsace

Allt fler producenter går över till miljöanpassad verksamhet. Alsace är dessutom föregångare i Frankrike, och mer än 14% av arealen är nu certifierad som miljöanpassad (2020). Hela 275 producenter har ekologisk odling varav 50 arbetar biodynamiskt. Det finns även producenter som inte är certifierade men som arbetar ekologiskt eller biodynamiskt, exempelvis Albert Boxler och Agathe Bursin.

Man kan också konstatera att en övervägande del av de allra mest framstående producenterna har någon form av certifiering. Av de 16 producenter som år 2011 fick 3 eller 2 stjärnor av La Revue du Vin de France är 10 stycken certifierade (Marcel Deiss, Albert Mann, Ostertag, Weinbach, Zind-Humbrecht, Bott-Geyl, Dirler-Cadé, Josmeyer, René Muré och Martin Schaetzel).

Agriculture Biologique

Med Agriculture Biologique, eller AB, avses ett system för odling som bygger på naturens egna processer och biogeokemiska cykler, samt upprätthåller hög bidiversitet och ovan och i jorden. Sammansättningen Agriculture Biologique är lite märklig med tanke på att all odling är biologisk, därför hör man ofta vinodlare säga att produktionen är en bio. Termen Agriculture Biologique skyddades i Frankrike 1980, och därefter genom förordningar, det vill säga direktverkande lagar, inom EU 2007 och 2008 (för att se lagtexten, klicka här)

AB innebär restriktioner genom förbud mot:

  • Konstgödning, till exempel NPK eller ammoniumnitrat.
  • Kemiska bekämpningsmedel, innefattande herbicider (mot växter), insecticider (mot insekter) samt fungicider (mot svampinfektioner).
  • Genmodifierade grödor.

Konstgödning ersätts dels genom tillförsel av kompost, oftast baserat på vingårdens egna restprodukter, samt genom att åstadkomma ett markekosystem som förhindrar att näringsämnena lakas ut. Med dessa åtgärder åstadkommes ett mer slutet kretslopp inom vinodlingen.

Behovet av kemiska bekämpningsmedel reduceras med hjälp av en serie kompletterande åtgärder. Man kommer långt med bättre biodiversitet, mindre näringstillförsel, användning av feromoner som stör insekters fortplantning, inplantering av naturliga fiender till skadedjur, sättet man beskär vinrankorna på, etcetera.

Det finns dock två kemiska bekämpningsmetoder som anses oundgängliga och acceptabla:

  • Svavel i form av kalciumsulfid (CaS) mot oïdium som är en klass av svampangrepp.
  • Koppar i form av Bordeauxvätska bouillie bordelaise (kopparsulfat CaSO4 och kalciumhydroxid Ca(OH)2) mot mildou, det vill säga mjöldagg.

För att kunna bli certifierad enligt AB ska vinodlingen genomgå en kontrollerad omställningsperiod under 3 år, det vill säga fyra årgångar. Under denna period får producenten ange att man är En cours de conversion vers l'agriculture biologique.

Alsace .

Certifiering: ECOCERT

ECOCERT är en certifieringsorganisation som har grundades i Frankrike 1991, men som ny är internationell. Man har fått rätt av franska staten att certifiera enligt Agriculture Biologique.

Om dess logo (se bild) finns på en vinetikett eller en kartong kan man som konsument vara helt säker på att kraven för AB är uppfyllda.

Alsace .