Alsace

Grundläggande geologiska principer i Alsace

Mineral och bergarter

Jorden är uppbyggt av kristallina kemiska föreningar som kallas mineral. Olika mineral bygger i sin tur upp bergarter. Man behöver känna till 4 huvudtyper av mineral.

Primära silikatmineral är en omfattande grupp av mineral som tillsammans utgör 90% av jordskorpan. Det finns flera grupper av silikatmineral som innehåller olika näringsämnen, är olika lättvittrade och har olika struktur.

Fältspaterna är relativt svårvittrade silikatmineral som bl a utgör huvudbeståndsdelen i granit. Ett exempel är t ex kaliumfältspat, KAlSi3O8 som är rosa. Fältspaterna bildar ofta fasta lösningar med varandra.

Mafiska silikatmineral är en grupp av mer lättvittrade mineral, som bland annat innefattar amfibol, biotit och pyroxen. I granit ser man de mafiska mineralen som mörka korn. De mafiska mineralen är viktiga för näringsförsörjningen i jordar på granit.

Det hårdaste och minst vittringsbenägna silikatmineralet är kvarts, SiO2. Kvarts är normalt mjölkvitt och halvgenomskinligt.

Karbonatmineral är främst kalcit, CaCO3, och dolomit, CaMg(CaCO3)2. Karbonaterna vittrar lätt varvid det konsumeras sura vätejoner, H+. Den snabba vittringen gör att pH-värdet i markvattnet blir mycket högt, upp mot pH 7.8. Man säger då att marken är alkalisk.

Lermineral är en typ av sekundära silikatmineral som bildas då primära silikater vittrar. Lermineral har en skivig och spröd struktur och kan frigöra mineralnäringsämnen. Två exempel är montmorillonit och kaolin.